• RT Praktijk bij Xenia verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).
  • Met deze overeenkomst gaat RT Praktijk bij Xenia een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Dit wil zeggen dat RT Praktijk bij Xenia op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van het kind.
  • De ouders/verzorgers van het kind geven toestemming aan RT Praktijk bij Xenia om informatie uit te wisselen over het kind met medewerkers van de onderwijsinstelling, waar het kind onderwijs volgt.
  • In geval van verhindering of ziekte dienen de ouders/verzorgers van het kind dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
  • In geval van verhindering of ziekte aan de kant van RT Praktijk bij Xenia, vervalt de begeleiding en wordt deze niet in rekening gebracht.
  • In de reguliere schoolvakantie wordt er geen begeleiding gegeven, tenzij anders is afgesproken.
  • De facturen krijgt u aan het einde van iedere maand per e-mail opgestuurd. De rekeningen dienen binnen 30 dagen na ontvangst te worden voldaan.
  • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de ouders/verzorgers van het kind kan RT Praktijk bij Xenia de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit per e-mail aankondigen.
  • Beide partijen kunnen de begeleiding te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen met een opzegtermijn van 2 weken.
  • Alle door de RT-er aan leerling verstrekte zaken, zoals werkbladen, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de RT-er, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan leerling.
  • Bij ontevredenheid en/of een klacht dienen ouders/verzorgers van het kind zich eerst tot RT Praktijk bij Xenia te richten om wederom tot overeenkomst te komen. Indien er een geschil blijft, dan is Nederlands recht van toepassing.

Een uitgebreide versie van de voorwaarden is te downloaden vanaf deze site:

Algemene voorwaarden