Start

Om de juiste begeleiding te kunnen bieden zal altijd een intakegesprek plaatsvinden. Aan de hand van dit gesprek kan worden besloten tot verder toetsen, testen en/of observaties om beter inzicht in de hulpvraag te krijgen.

Daarnaast kan de Remedial Teacher (R.T.er) om een beter beeld te krijgen van de problematiek van het kind gesprekken voeren met de groepsleerkracht en/of de ouders.

Vervolg

Wanneer de hulpvraag voldoende duidelijk is (diagnose) wordt er een handelingsplan opgesteld. In een handelingsplan staat onder andere aan welke doelen wordt gewerkt, de werkwijze en een tijdspad.

Traject

Het gehele begeleidingstraject bestaat uit meerdere begeleidingssessies. De hoeveelheid zal afhangen van de hardnekkigheid van het probleem en zal van te voren in onderling overleg worden afgestemd.

Evaluatie

Aan het eind van het traject wordt met betrokken partijen besproken in welke mate de ondersteuning heeft bijgedragen aan het probleem/hulpvraag.  Indien nodig kan er een vervolgtraject worden afgesproken.

Mocht de R.T.er tijdens het traject twijfels hebben over de ingeslagen weg/werkwijze, dan zal er tijdig contact worden opgenomen.